GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA (radovi u toku, hvala na razumevanju)

Dobrodošli na našu internet prezentaciju

O nama

Virtuelna tura

Biblioteka

Delatnosti

Cenovnik pruženih usluga

PREUZMI

Uslovi za prijem

PREUZMI

Društvene mreže

Mi smo aktivni na društvenim mrežama, pridružite nam se. Pratite nas.

Detaljnije

Gerontološki centar Subotica, socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, osnovan je 1977. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta "Dudova Šuma".

Izvršno veće Vojvodine je preuzelo osnivačka prava nad Gerontološkim centrom u Subotici, rešenjem br. 022-00002/2002-4 od 17.4.2002. godine. Gerontološki centar svoju delatnost realizuje kroz oblike vaninstitucionalne i institucionalne zaštite, putem: • Otvorena zaštita - gerontološki klubovi; • Otvorena zaštita - služba za kućnu negu i pomoć u kući; • Obezbeđivanja određenih usluga stanarima objekta "Zaštićeno stanovanje"; • Institucionalna zaštita - smeštajem u Dom "Dudova šuma“, Dom za negu i Dom za odrasla lica.

Svaki od oblika brige o invalidnim, obolelim, ostarelim korisnicima usluga naše Ustanove, osmišljen je sa ciljem da pruži potrebnu podršku, zaštitu, (egzistencijalnu, psiho-socijalnu, zdravstvenu), medicinsku negu, kulturno, zabavno, rekreativne sadržaje, hobi i radnu terapiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, druge tehničke usluge, na potrebnom nivou i u trenutku kada stanje zdravlja to diktira.

USLUGE

JEDINICA PANSIONSKOG TIPA

JEDINICA PANSIONSKOG TIPA - Jedinica pansionskog tipa je smeštena na prva četiri sprata objekta Doma Dudova šuma, gde se obezbeđuje smeštaj psihički i fizički očuvanih lica , sposobnih za samostalno ili delimično samostalno posluživanje, održavanje lične higijene i delimične higijene prostora u kojem stanuju.


JEDINICA POJAČANE NEGE

Jedinica za pojačanu negu se nalazi na 5. i 6. spratu Doma Dudova šuma, gde se smeštaju psihički očuvane, nepokretne i teže pokretne osobe.

AMBULANTA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

Timski rad – lekar specijalista fizijatar, viši fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i pacijent su osnova u rehabilitaciji. Ambulanta pruža kompletnu savremenu rehabilitaciju koja je dostupna kako korisnicima naše Ustanove tako i našim sugrađanima. Cilj medicinske rehabilitacije je prevencija, lečenje i funkcionalno osposobljavanje obolelih i povređenih, razvijanje fizičke i psihičke sposobnosti. Fizioterapija primenjuje prirodnu energiju i jedna je od najstarijih metoda u lečenju.

www.gcsu.rs

www.gcsu.rs

GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA

Domovi

Gerontološki centar Subotica, socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, osnovan je 1977. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta "Dudova Šuma".

Dom Dudova šuma

Januar 2018.

JEDINICA PANSIONSKOG TIPA

JEDINICA POJAČANE NEGE

Dom za negu

Januar 2018.

U sastavu Gerontološkog centra i ukupnog kapaciteta za domski smeštaj, nalazi se i Dom za negu, trenutnih smeštajnih mogućnosti za 168 korisnika razmeštenih u 49 stambenih jedinica, na adresi 27. Marta 36. U najbližoj budućnosti se planira proširenje kapaciteta na 200 postelja i srazmerno povećanje broja soba.

Dom za odrasla lica

Januar 2018.

Dom za odrasla lica je jedan od tri doma Gerontološkog centra. Nalazi se na Karađorđevom putu, na adresi Čikoš Bele 34. Po broju korisnika usluga koji se nalaze na smeštaju je najmanji. Ukupan broj korisnika usluga u domu je 88, od toga je 65 korisnika usluga na stambenom delu doma i 23 korisnika usluga na stacionarnom delu doma.

OBUKA

"USLUGA 1"
www.gcsu.rs

USLUGA 3

USLUGE I AKTIVNOSTI

KUHINjA

Januar 2018.

Zaposleni radnici u odelenju kuhinja pružaju celodnevnu ishranu (doručak, ručak i večeru) korisnicima domskog smeštaja (RJ „Dom Dudova šuma“ , RJ „Dom za negu“ i RJ „Dom za odrasla lica“), ručak za korisnike Službe „Otvorena zaštita“ u skladu sa pravilima HACCP standarda.

PRAONA

Januar 2018.

Odelenje praona pruža usluge održavanja higijene ličnog i posteljnog rublja (pranje i peglanje), za korisnike domskog smeštaja, korisnike vaninstitucionalnih usluga i za treća lica.

ODRŽAVANjE

Januar 2018.

Odelenje održavanja radi sa svojom opremom za rad i alatima na tekućem održavanju svih objekata u sastavu Gerontološkog centra, mašinskog i voznog parka, opreme i instalacija, a sarađuje sa izvođačima radova kod većih popravki i investicija.

KULTURNO-ZABAVNE I RADNO-OKUPACIONE AKTIVNOSTI

Januar 2018.

Radni terapeuti u saradnji sa andragogom motivišu i podstiču korisnike domskih usluga da se više ili manje aktivno uključe u organizovane aktivnosti. Cilj i zadaci koje želimo postići su: očuvanje postojećih psihofizičkih potencijala i prolongiranje propadanja istih, integracija u postojeću domsku i lokalnu sredinu, negovanje stvaralačkih potencijala i kvalitetniji život u starosti. Pri planiranju kulturnih, zabavnih i rekreativnih aktivnosti rukovodimo se psihofizičkim i socijalnim karakteristikama korisnika poštujući njihove želje i afinitete, kao i navike provođenja slobodnog vremena. Korisnicima se ukazuje na značaj aktivnog provođenja vremena i pomaže im se da u sebi pronađu snage i talenta da se kreativno izraze i druže u vedroj i pozitivnoj atmosferi. Svakom korisniku prilazimo kao osobenoj individui i kroz holistički pristup, trudimo se da kroz raznolikost i raznovrsnost programa omogućimo svakom da u nekoj od aktivnosti pronađe sebe i ostvari svoje želje i interesovanja, zabavi se i razonodi, oseti se vrednim kao ljudsko biće i korisnim za društvenu zajednicu, što nam je glavni putokaz pri izradi individualnog plana zaštite.